< Browse > Home / Archive: กุมภาพันธ์ 2010

| RSS
การใช้ปั๊มความร้อนแทนหม้อไอน้ำ น้ำมันเตาสำหรับโรงแรม

ปั๊มความร้อน(Heat Pump) ที่ใช้ทำนํ้าร้อนอุณหภูมิปานกลาง (40-60 องศาเซลเซียส) ผู้ผลิตมักจะทำเป็นขนาดมาตรฐานเช่น ขนาด 5 kW หรือ 8 kW เมื่อ ต้องการติดตั้งขนาดใหญ่กว่า ก็จะเพิ่มจำนวนติดตั้งให้เพียงพอ หรือมากกว่าจำนวนที่ต้องการ การทำเช่นนี้มีข้อดีอยู่ตรงที่สามารถตั้งระบบควบคุมให้ทุกตัวทำงานพร้อมกัน หรือทำ งานทีละตัว แล้วทำ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของโหลด หรือลดจำนวนทำ งานเมื่อโหลดลดลงอีกประการหนึ่ง เมื่อจำนวนที่ติดตั้งได้ขนาดสูงกว่าที่ต้องการ จะช่วยให้ทำนํ้าร้อนได้เร็วขึ้นในเวลาอันสั้น ทำให้เลือกเวลาทำงานได้โดยการควบคุมเวลา เช่นเลือกให้ทำงานในช่วง off-peak ปั๊ม ความร้อนไม่เหมือนหม้อผลิตไอนํ้าที่จะเร่งการทำนํ้าให้ร้อนอย่างรวดเร็ว ต้องใช้เวลาเหมือนกาต้มนํ้า เมื่อได้นํ้าร้อนเต็มที่แล้วต่อไป ก็ทำงานเพิ่มความร้อนทีละน้อยเมื่อนํ้าร้อนถูกใช้ไป และนํ้าเย็นเข้ามาแทนที่ทำ ให้อุณหภูมิลดตํ่าลง ปั๊มความร้อนสามารถตั้งให้ทำงานโดยอัตโนมัติตลอดเวลา ไม่ต้องดูแลควบคุมเหมือนหม้อไอนํ้า ผู้ใช้สามารถตั้งให้ปั๊มเดินหรือหยุดเองได้…

[ More ] กุมภาพันธ์ 16th, 2010 | 1 Comment | Posted in Ennergy & Environment, Heat Pump (ปั๊มความร้อน) |

Boiler ท่อไฟเล็กผุรั่ว และมีตะกรันเกาะหนาประมาณ 3-5 มม.

ถาม
ท่อไฟเล็กผุรั่ว และมีตะกรันเกาะหนาประมาณ 3-5 มม. และมีคราบตะกรันไหลออกมาจากท่อไฟเล็ก และน้ำเข้า Boiler ผ่านเรซิ่น และ Heat ก่อนเข้า Boiler น้ำร้อน > 80?C

ตอบ
การเกิดตะกรันหนาเช่นนี้ควรจะทำการล้างตะกรันด้วยเคมีเพื่อขจัดเอาตะกรัน หลุดออกมา หลังจากนั้นควรควบคุมสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้…

[ More ] กุมภาพันธ์ 1st, 2010 | 1 Comment | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |