< Browse > Home / Archive by category 'Ennergy & Environment'

| RSS
การใช้ปั๊มความร้อนแทนหม้อไอน้ำ น้ำมันเตาสำหรับโรงแรม

ปั๊มความร้อน(Heat Pump) ที่ใช้ทำนํ้าร้อนอุณหภูมิปานกลาง (40-60 องศาเซลเซียส) ผู้ผลิตมักจะทำเป็นขนาดมาตรฐานเช่น ขนาด 5 kW หรือ 8 kW เมื่อ ต้องการติดตั้งขนาดใหญ่กว่า ก็จะเพิ่มจำนวนติดตั้งให้เพียงพอ หรือมากกว่าจำนวนที่ต้องการ การทำเช่นนี้มีข้อดีอยู่ตรงที่สามารถตั้งระบบควบคุมให้ทุกตัวทำงานพร้อมกัน หรือทำ งานทีละตัว แล้วทำ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของโหลด หรือลดจำนวนทำ งานเมื่อโหลดลดลงอีกประการหนึ่ง เมื่อจำนวนที่ติดตั้งได้ขนาดสูงกว่าที่ต้องการ จะช่วยให้ทำนํ้าร้อนได้เร็วขึ้นในเวลาอันสั้น ทำให้เลือกเวลาทำงานได้โดยการควบคุมเวลา เช่นเลือกให้ทำงานในช่วง off-peak ปั๊ม ความร้อนไม่เหมือนหม้อผลิตไอนํ้าที่จะเร่งการทำนํ้าให้ร้อนอย่างรวดเร็ว ต้องใช้เวลาเหมือนกาต้มนํ้า เมื่อได้นํ้าร้อนเต็มที่แล้วต่อไป ก็ทำงานเพิ่มความร้อนทีละน้อยเมื่อนํ้าร้อนถูกใช้ไป และนํ้าเย็นเข้ามาแทนที่ทำ ให้อุณหภูมิลดตํ่าลง ปั๊มความร้อนสามารถตั้งให้ทำงานโดยอัตโนมัติตลอดเวลา ไม่ต้องดูแลควบคุมเหมือนหม้อไอนํ้า ผู้ใช้สามารถตั้งให้ปั๊มเดินหรือหยุดเองได้…

[ More ] กุมภาพันธ์ 16th, 2010 | 1 Comment | Posted in Ennergy & Environment, Heat Pump (ปั๊มความร้อน) |

พลังงานขยะ? พลังงานทดแทน วันนี้ที่คุณต้องรู้!

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเพื่อลดการปล่อยออก (Emission) ของก๊าซมีเทนที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ภายในหลุมฝังกลบ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas : GHG) ที่ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หรือภาวะโลกร้อน (Global Warming) ดังนั้นโครงการผลิตพลังงานโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยซึ่งเป็น การกู้คืนมีเทน (Methane Recovery) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดปัญหาดังกล่าว และเป็นการทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลในการผลิตพลังงาน ทั้งนี้ควรมีการพิจารณาปัจจัยหลักต่างๆ ดังนี้ ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ฝังกลบตลอดอายุการดำเนินงานฝังกลบ (เฉลี่ยประมาณ 20 ปี) ที่เหมาะสมที่จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าควรมีปริมาณไม่น้อยกว่า 1 ล้านตันขึ้นไป (อ้างอิงจาก Landfill Methane Outreach Program: LMOP โดย U.S.EPA.) เนื่องจากปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณขยะมูลฝอยที่นำ มาฝังกลบในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านความลึกของชั้นฝังกลบขยะมูลฝอยซึ่งควรมีความลึก มากกว่า 12 เมตรขึ้นไป รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ได้แก่…

[ More ] มกราคม 17th, 2010 | 1 Comment | Posted in Ennergy & Environment |

พลังงานไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง

เซลล์เชื้อเพลิง คืออะไร????

เซลล์เชื้อเพลิง คือ อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี-ไฟฟ้า ระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานของเชื้อเพลิง ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ไม่ต้องผ่านการเผาไหม้ ทำให้เครื่องยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงนี้ไม่ก่อมลภาวะทางอากาศ ทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงกว่า เครื่องยนต์เผาไหม้ 1-3 เท่า ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์เชื้อเพลิง และชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้

เซลล์เชื้อเพลิงมีหลายแบบขึ้นอยู่กับสารที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเช่นเซลล์เชื้อ เพลิงไฮโดรเจน-ออกซิเจน ไฮโดรเจน-ไฮดราซีน โพรเพน-ออกซิเจน เป็นต้น และชนิดที่เป็นที่นิยมใช้คือ เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน-ออกซิเจน เพราะเมื่อปฏิกิริยาในเซลล์เกิดขึ้นแล้วนอกจากพลังงานจะได้น้ำบริสุทธิ์ และความร้อนไว้ใช้ตามความเหมาะสมด้วย นอกจากนี้เซลล์เชื้อเพลิงชนิดนี้ยังไม่ชั้นบรรยากาศโอโซนเพราะไม่ก่อให้เกิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่นเซลล์เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ…

[ More ] พฤศจิกายน 30th, 2009 | ปิดความเห็น บน พลังงานไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง | Posted in Ennergy & Environment |

การเปรียบเทียบความสามารถในการทำความเย็น

การเปรียบเทียบความสามารถในการทำความเย็น

– 1 ton ความเย็น เท่ากับ ปริมาณ น้ำแข็ง 2,000 lb ละลายภายใน 1 วัน ( 24 ช.ม. )
ดังนั้น
– 1 ton = 2,000 x 144 ฺBtu = 288,000 Btu/day

[ More ] ตุลาคม 15th, 2009 | 2 Comments | Posted in Ennergy & Environment |

อุตสาหกรรม ปิ๊งตั้งกองทุนพลังงานทดแทน

นาง พรรณี จารุสมบัติ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) ในการศึกษาจัดตั้งกองทุนเพื่อลงทุนและบริหารและจัดการอุตสาหกรรมไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทน เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเอสเอ็มอี กลุ่มสหกรณ์การเกษตร และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศลงทุนจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดย่อม ขนาดกำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ โดย…

[ More ] มิถุนายน 24th, 2009 | 1 Comment | Posted in Ennergy & Environment |

การบำรุงรักษาระบบแสงสว่าง

เมื่อ ใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างไปเป็นระยะเวลานานๆ จะพบว่าระดับความสว่างจะลดลงตามระยะเวลา เนื่องจากการเสื่อมสภาพอุปกรณ์ต่างๆเช่น หลอดไฟฟ้าเสื่อมสภาพ โคมไฟสกปรก หรือ แม้แต่ผนังและฝ้าเพดานก็มีผลต่อ การลดค่าการสะท้อนแสง ดังนั้นการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ จึงมีความจำเป็นในการที่จะให้ได้มาซึ่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ดี

[ More ] มิถุนายน 18th, 2009 | ปิดความเห็น บน การบำรุงรักษาระบบแสงสว่าง | Posted in Ennergy & Environment |

การลดจำนวนหลอดไฟฟ้า ทำได้แต่ต้องระวัง!

การลดจำนวนหลอดไฟฟ้าเป็นวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างที่มักทำกัน ทั่วไป แต่ควรทำก็ต่อเมื่อได้ทำการสำรวจและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าความสว่างใน พื้นที่นั้นสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ในมาตรฐานโดยไม่มีประโยชน์หรือมีการชดเชย แสงสว่างโดยการเปลี่ยนชนิดหลอดไฟฟ้าหรือติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงเพิ่ม…

[ More ] พฤษภาคม 30th, 2009 | ปิดความเห็น บน การลดจำนวนหลอดไฟฟ้า ทำได้แต่ต้องระวัง! | Posted in Ennergy & Environment |

ปิดไฟช่วยชาติ

ปิดไฟช่วยชาติ ทุกคนสามารถช่วยได้ง่ายๆ เีพียงการไม่ใช้แสงสว่างในเวลาที่ไม่จำเป็นต้องใช้ อาจทำได้โดยการมอบหมายให้พนักงานมีการควบคุมการเปิด-ปิด หรือ พิจารณาแยกสวิตช์ (สวิตช์กระตุก) ให้สามารถเลือกเปิด-ปิดโคมไฟในตำแหน่งต่างๆได้อย่างอิสระ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกปิดโคมไฟในบริเวณที่ไม่ใช้งาน ซึ่งจะลดพลังงานที่สูญเสียไปเฉยๆ ในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน

[ More ] พฤษภาคม 17th, 2009 | 2 Comments | Posted in Ennergy & Environment |
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >