< Browse > Home / Archive by category 'Machine Tools & Machinery'

| RSS
น้ำในหม้อไอน้ำเกิดการกระเพื่อมมาก ทำให้ตัด Low Water

ถาม น้ำในหม้อไอน้ำเกิดการกระเพื่อมมาก ทำให้ตัด Low Water

ตอบ สาเหตุของการเกิดการกระเพื่อมของน้ำในหม้อไอน้ำมาก เกิดจากค่าความเข้มข้นสารละลายในหม้อไอน้ำสูง ทำให้เกิดฟองในหม้อไอน้ำมาก เป็นเหตุให้ระดับน้ำที่ Level Control วัดอยู่ไม่ใช่ระดับที่แท้จริง โดยเฉพาะขณะที่มีการใช้ไอน้ำมาก ๆ ก็จะยิ่งทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้น…

[ More ] สิงหาคม 10th, 2010 | ปิดความเห็น บน น้ำในหม้อไอน้ำเกิดการกระเพื่อมมาก ทำให้ตัด Low Water | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

การใช้ปั๊มความร้อนแทนหม้อไอน้ำ น้ำมันเตาสำหรับโรงแรม

ปั๊มความร้อน(Heat Pump) ที่ใช้ทำนํ้าร้อนอุณหภูมิปานกลาง (40-60 องศาเซลเซียส) ผู้ผลิตมักจะทำเป็นขนาดมาตรฐานเช่น ขนาด 5 kW หรือ 8 kW เมื่อ ต้องการติดตั้งขนาดใหญ่กว่า ก็จะเพิ่มจำนวนติดตั้งให้เพียงพอ หรือมากกว่าจำนวนที่ต้องการ การทำเช่นนี้มีข้อดีอยู่ตรงที่สามารถตั้งระบบควบคุมให้ทุกตัวทำงานพร้อมกัน หรือทำ งานทีละตัว แล้วทำ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของโหลด หรือลดจำนวนทำ งานเมื่อโหลดลดลงอีกประการหนึ่ง เมื่อจำนวนที่ติดตั้งได้ขนาดสูงกว่าที่ต้องการ จะช่วยให้ทำนํ้าร้อนได้เร็วขึ้นในเวลาอันสั้น ทำให้เลือกเวลาทำงานได้โดยการควบคุมเวลา เช่นเลือกให้ทำงานในช่วง off-peak ปั๊ม ความร้อนไม่เหมือนหม้อผลิตไอนํ้าที่จะเร่งการทำนํ้าให้ร้อนอย่างรวดเร็ว ต้องใช้เวลาเหมือนกาต้มนํ้า เมื่อได้นํ้าร้อนเต็มที่แล้วต่อไป ก็ทำงานเพิ่มความร้อนทีละน้อยเมื่อนํ้าร้อนถูกใช้ไป และนํ้าเย็นเข้ามาแทนที่ทำ ให้อุณหภูมิลดตํ่าลง ปั๊มความร้อนสามารถตั้งให้ทำงานโดยอัตโนมัติตลอดเวลา ไม่ต้องดูแลควบคุมเหมือนหม้อไอนํ้า ผู้ใช้สามารถตั้งให้ปั๊มเดินหรือหยุดเองได้…

[ More ] กุมภาพันธ์ 16th, 2010 | 1 Comment | Posted in Ennergy & Environment, Heat Pump (ปั๊มความร้อน) |

Boiler ท่อไฟเล็กผุรั่ว และมีตะกรันเกาะหนาประมาณ 3-5 มม.

ถาม
ท่อไฟเล็กผุรั่ว และมีตะกรันเกาะหนาประมาณ 3-5 มม. และมีคราบตะกรันไหลออกมาจากท่อไฟเล็ก และน้ำเข้า Boiler ผ่านเรซิ่น และ Heat ก่อนเข้า Boiler น้ำร้อน > 80?C

ตอบ
การเกิดตะกรันหนาเช่นนี้ควรจะทำการล้างตะกรันด้วยเคมีเพื่อขจัดเอาตะกรัน หลุดออกมา หลังจากนั้นควรควบคุมสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้…

[ More ] กุมภาพันธ์ 1st, 2010 | 1 Comment | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

ปัญหา!! Boiler กินน้ำมัน สูงเกิน 82 ลิตร/ตัน Steam?

ถาม
Boiler กินน้ำมัน ลิตร/ตัน Steam สูงเกินกว่า 82 ลิตร/ตัน แก้ไขป้องกันอย่างไร Water Tube มีตะกรันจับท่อภายนอกมาก ล้างไม่ถึงอยู่ลึกมากจะแก้ไขอย่างไร

ตอบ
สิ่งที่ทำได้คือ การตรวจวัดประสิทธิภาพของ Boiler เทียบกับอุณหภูมิของปล่องไอเสีย และทำการปรับแต่งอัตราส่วนอากาศกับน้ำมันให้เหมาะสม นอกจากนี้ตะกรันและเขม่าควรมีการตรวจสอบหรือทำความสะอาดเป็นช่วง ๆ ระยะเวลาตามที่สามารถทำได้อาจจะเป็น 3 เดือนหรือ 6 เดือนต่อครั้ง สิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดคืออุณหภูมิปล่องไอเสีย หากสูงเกินไปควรตรวจสอบตะกรันภายนอกน่าจะหมายถึง Fire Tube หากหนามากควรล้างด้วยเคมี

[ More ] ธันวาคม 16th, 2009 | 1 Comment | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

พลังงานทดแทน หมายถึง?

พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มากเป็น 2 ประเภท

1. พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ำมัน และทรายน้ำมัน เป็นต้น

2. พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมา ใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ และไฮโดรเจน เป็นต้น

ซึ่ง ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะศักยภาพ และสถานภาพการใช้ประโยชน์ของพลังงานทดแทน การศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ พัฒนา และสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และอื่นๆ เพื่อให้มีการผลิต และการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม สำหรับผู้ใช้ในเมือง และชนบท ซึ่งในการศึกษา ค้นคว้า..

[ More ] ธันวาคม 7th, 2009 | 2 Comments | Posted in Machine Tools & Machinery |

Boiler Feed Water Tank Leaking & Black Smoke

ถาม Boiler Feed Water Tank Leaking & Black Smoke

ตอบ Boiler Feed Tank ปกติไม่ได้ออกแบบไว้รับความดัน หากมีการรั่วแสดงว่ามีการกัดกร่อนของถัง ควันดำที่ Boiler แสดงว่าการปรับแต่ง Burner ไม่เหมาะสมต้องเพิ่มปริมาณลมให้มากขึ้น Excess Air หรือ Nozzle ต้องถอดล้างทำความสะอาด ควรปรึกษาบริษัทที่ดูแล Boiler มาทำการปรับแต่ง

[ More ] ธันวาคม 4th, 2009 | ปิดความเห็น บน Boiler Feed Water Tank Leaking & Black Smoke | Posted in Machine Tools & Machinery |

บอยเลอร์ขนาด 10 ตัน แต่ใช้แค่ 4-5 ตัน มีผลต่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือไม่

ถาม บอยเลอร์ขนาด 10 ตัน แต่ใช้แค่ 4-5 ตัน มีผลต่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือไม่

ตอบ หากคิดในแง่เปรียบเทียบกับบอยเลอร์ที่มีขนาดเล็กกว่า ก็จะได้ว่าประสิทธิภาพลดลงจากการแผ่รังสีความร้อนของตัวบอยเลอร์ที่ต่างกัน…

[ More ] พฤศจิกายน 21st, 2009 | ปิดความเห็น บน บอยเลอร์ขนาด 10 ตัน แต่ใช้แค่ 4-5 ตัน มีผลต่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหรือไม่ | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

การเลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง

การเลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง การ เลือกใช้หลอ […]

[ More ] ตุลาคม 20th, 2009 | ปิดความเห็น บน การเลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง | Posted in Machine Tools & Machinery |