< Browse > Home / Boiler (หม้อไอน้ำ) / Blog article: การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ

| RSS
การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ

เมษายน 3rd, 2009 | No Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ)

การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ(Boiler) นั้นหลักๆ คงแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆนะครับ คือการบำรุงรักษาด้านสัมผัสไฟ และ ด้านสัมผัสน้ำ และผมคงขอเน้นเรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ำ เป็นพิเศษเพราะสาเหตุของ Boiler ระเบิดนั้นส่วนใหญ่จะมาจากการที่คุณภาพน้ำป้อนไม่ดี ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังกับหม้อไอน้ำของเราด้วย และยิ่งเป็นหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ(Water Tube Boiler) แล้วด้วยก็จะยิ่งทำให้ เกิดปัญหาใหญ่จนอาจถึงขั้นเปลี่ยน Boiler ก็มี

เรื่องการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำนั้นยังมีผลต่อประสิทธิภาพหม้อไอน้ำด้วย เช่นกันเพราะหากเกิดตะกรันขึ้นกับท่อของหม้อไอน้ำเราแล้ว การถ่ายเทพลังงานไปสู่น้ำก็เป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น และทำให้ความร้อนบางส่วนสูญเสียออกปล่องไปเพราะไม่สามารถถ่ายเทสู่น้ำได้ ดังนั้นจึงยากให้เพื่อนเริ่มใส่ใจหม้อไอน้ำของเราให้ใช้งานอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และอยู่กับเราไปนานๆ นะครับ

VN:F [1.9.22_1171]
เป็นข้อมูลที่คุณกำลังหาอยู่
อ่านเข้าใจง่าย
ให้รายละเอียดเพียงพอ
Rating: 3.7/5 (11 votes cast)
Leave a Reply 19290 views, 1 so far today |

Comments are closed.