< Browse > Home / Safety, Security & First Aid / Blog article: Work accident อุบัติเหตุจากการทำงาน สาเหตุและการป้องกัน

| RSS
Work accident อุบัติเหตุจากการทำงาน สาเหตุและการป้องกัน

เมษายน 4th, 2009 | 2 Comments | Posted in Safety, Security & First Aid

Work Accident หรือ อุบัติเหตุจากการทำงาน เกิดขึ้นได้อย่างไร และเราจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไรบ้าง?ในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานนั้น จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1. การเกิดอุบัติเหตุต้องมีสาเหตุเสมอ

2. อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ป้องกันได้

3. การป้องกันอุบัติเหตุเป็นหลักมนุษยธรรม และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและควรกระทำ

4. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุ จัดว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความสูญเสียหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

5. การป้องกันอุบัติเหตุ มิใช่เรื่องสลับซับซ้อน เป็นการกระทำจากสามัญสำนึกและมีความต่อเนื่อง

6. สิ่งสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ คือต้องค้นหาสาเหตุ และดำเนินการขจัดสาเหตุหรือความเสี่ยงนั้น ๆ

7. การควบคุมป้องกันอุบัติเหตุ จะใช้หลักการเดียวกับการควบคุมคุณภาพการผลิต

8. ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ เป็นผู้ที่ควรริเริ่มงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

9. ผู้บังคับบัญชา ผู้ควบคุมงาน หัวหน้างาน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ

10. การป้องกันอุบัติเหตุจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

.

หลักในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย

1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบความปลอดภัยในการทำงานโดยเคร่งครัด

2. ใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี ถูกขนาด และถูกกับงาน

3. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงงาน และใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยฯ ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานที่กำหนดให้มีการใช้

4. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน

5. เก็บรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ เมื่อนำไปใช้งานต้องเก็บไว้ให้ถูกจุดทุกครั้ง

6. รักษาความสะอาดทางเดินในโรงงาน และติดป้ายแสดงให้ชัดเจนที่บริเวณปฏิบัติงานที่มีอันตราย

7. ศึกษาตำแหน่ง หรือสถานที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิงตลอดจนวิธีการใช้

8. ปฏิบัติตามคำเตือนหรือเครื่องหมายแสดงอันตรายใด ๆ ภายในโรงงาน

9. ไม่หยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน

10. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุให้รีบช่วยเหลือทันที

VN:F [1.9.22_1171]
เป็นข้อมูลที่คุณกำลังหาอยู่
อ่านเข้าใจง่าย
ให้รายละเอียดเพียงพอ
Rating: 4.2/5 (16 votes cast)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อความปลอดภัยในการทำงาน (Wisanti L.)

Leave a Reply 58254 views, 1 so far today |
Follow Discussion

2 Responses to “Work accident อุบัติเหตุจากการทำงาน สาเหตุและการป้องกัน”

 1. Vote -1 Vote +1
  อร Says:

  เห็นภาพแล้วคิดว่าถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดกะโรงงานเราคงแย่
  ขอบคุณสำหรับข้อมูลคะ

 2. Vote -1 Vote +1
  โรงงาน Says:

  ทำงานในโรงงาน ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยครับ