< Browse > Home /

| RSS
การเกิดความกระด?างของน้ำ(Water Hardness)

ความกระด้างของน้ำ(water hardness) เกิดจากธาตุโลหะที่อยู่ในสภาพไอออนที่มีประจุบวก (Cation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพไอออนที่มีประจุ +2 เช่น แคลเซียมไอออน(Ca2+ ), แมกนีเซียมไอออน (Mg2+) เป็นต้น และอาจมีธาตุอื่นๆ เช่น เหล็ก(II)ไอออน(Fe2+), แมงกานีส(II)ไอออน(Mn2+) และ สทรอนเซียมไอออน (Sr2+) แต่มีอยู่ในปริมาณน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของ Ca2+ และ Mg2+

[ More ] เมษายน 12th, 2009 | 3 Comments | Posted in Water Treatment |

การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ

การ บำรุงรักษาหม้อไอน้ำ(Boiler) นั้นหลักๆ คงแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆนะครับ คือการบำรุงรักษาด้านสัมผัสไฟ และ ด้านสัมผัสน้ำ และผมคงขอเน้นเรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ำ เป็นพิเศษเพราะสาเหตุของ Boiler ระเบิดนั้นส่วนใหญ่จะมาจากการที่คุณภาพน้ำป้อนไม่ดี ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังกับหม้อไอน้ำของเราด้วย

[ More ] เมษายน 3rd, 2009 | ปิดความเห็น บน การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |