< Browse > Home /

| RSS
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

1. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ” กับหน่วยจัดฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. จากนั้นต้องผ่านการสอบมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ
3. เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้ว จึงมาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มกับกรมโรงงาน อุตสาหกรรม (ซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาเอกสาร เพื่อขึ้นทะเบียนไม่เกิน 3 วัน)

[ More ] พฤษภาคม 10th, 2009 | ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

Boiler?->>บอยเลอร์ หรือหม้อไอน้ำคืออะไร?

บอยเลอร์ (Boiler) หรือ หม้อไอน้ำ บางทีอาจเรียกกันว่า เครื่องกำเนิดไอน้ำ
หมายถึง เครื่อง กำเนิดไอน้ำชนิดภาชนะปิด ทำด้วยเหล็กกล้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างอย่างแข็งแรงถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม ภายในภาชนะบรรจุน้ำและไอน้ำ

[ More ] มีนาคม 23rd, 2009 | 9 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |