< Browse > Home /

| RSS
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ

1. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ” กับหน่วยจัดฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. จากนั้นต้องผ่านการสอบมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ
3. เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้ว จึงมาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มกับกรมโรงงาน อุตสาหกรรม (ซึ่งใช้เวลาในการพิจารณาเอกสาร เพื่อขึ้นทะเบียนไม่เกิน 3 วัน)

[ More ] พฤษภาคม 10th, 2009 | ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

การใช้หม้อไอน้ำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย และ ประหยัดพลังงาน

การใช้หม้อไอน้ำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย และ ประหยัดพลังงาน มีวิธีการดังนี้

1. ดำเนิน การตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำเป็นประจำทุกปี และจัดส่งเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำต้นฉบับไปให้แก่สำนัก เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาตามกำหนด สำหรับท่านผู้ประกอบการที่ใช้หม้อไอน้ำหลายเครื่องในโรงงานเดียวกัน และมีเครื่องใดที่มีขนาดกำลังการผลิตไอน้ำ ตั้งแต่ 20 ตัน/ชั่วโมงขึ้นไป จะขอความเห็นชอบจากท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขยายการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ จาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี/ครั้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 26(พ.ศ.2534)ก็ได้…

[ More ] เมษายน 30th, 2009 | 6 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

การพิจารณาติด Gas detectors(เครื่องตรวจแก๊สรั่ว)

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุ อันตราย อยากสอบถามเกี่ยวยกับการพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซรั่ว (Gas Detector) ค่ะ
1. การพิจารณากรณีที่ก๊าซมีคุณสมบัติเป็นทั้ง ก๊าซพิษ และก๊าซไวไฟ การติด Detector ต้องพิจารณาท่คุณสมบัติข้อไหนก่อน (สำหรับสถานที่เก็บก๊าซ ซึ่งปกติคนเข้าไปทำงานน้อย แต่ก็มีเข้าไปทำงานกรณีขนย้ายเปลี่ยนถังก๊าซ เพราะถ้าอ่านกฎหมายเกี่ยวกับคู่มือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายของกรม โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550…

[ More ] เมษายน 28th, 2009 | 3 Comments | Posted in gas detector |