< Browse > Home /

| RSS
น้ำในหม้อไอน้ำเกิดการกระเพื่อมมาก ทำให้ตัด Low Water

ถาม น้ำในหม้อไอน้ำเกิดการกระเพื่อมมาก ทำให้ตัด Low Water

ตอบ สาเหตุของการเกิดการกระเพื่อมของน้ำในหม้อไอน้ำมาก เกิดจากค่าความเข้มข้นสารละลายในหม้อไอน้ำสูง ทำให้เกิดฟองในหม้อไอน้ำมาก เป็นเหตุให้ระดับน้ำที่ Level Control วัดอยู่ไม่ใช่ระดับที่แท้จริง โดยเฉพาะขณะที่มีการใช้ไอน้ำมาก ๆ ก็จะยิ่งทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้น…

[ More ] สิงหาคม 10th, 2010 | ปิดความเห็น บน น้ำในหม้อไอน้ำเกิดการกระเพื่อมมาก ทำให้ตัด Low Water | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

Boiler Feed Water Tank Leaking & Black Smoke

ถาม Boiler Feed Water Tank Leaking & Black Smoke

ตอบ Boiler Feed Tank ปกติไม่ได้ออกแบบไว้รับความดัน หากมีการรั่วแสดงว่ามีการกัดกร่อนของถัง ควันดำที่ Boiler แสดงว่าการปรับแต่ง Burner ไม่เหมาะสมต้องเพิ่มปริมาณลมให้มากขึ้น Excess Air หรือ Nozzle ต้องถอดล้างทำความสะอาด ควรปรึกษาบริษัทที่ดูแล Boiler มาทำการปรับแต่ง

[ More ] ธันวาคม 4th, 2009 | ปิดความเห็น บน Boiler Feed Water Tank Leaking & Black Smoke | Posted in Machine Tools & Machinery |