< Browse > Home /

| RSS
Boiler Efficiency ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ.

สำหรับเรื่อง ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ(Boiler Efficiency) เราทราบกันดีว่าเป็นหัวใจหลักในการเลือก Boiler มาใช้งาน และเป็นแนวทางในการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำของเรา ในการทำให้น้ำเป็นไอน้ำนั้น จะต้องอาศัยความร้อนจากเชื้อเพลิงทำให้น้ำกลายเป็นไอ โดยจะมีการสูญเสียความร้อนไปบางส่วน ดังนั้นน้ำที่จะกลายเป็นไอน้ำจึงไม่ได้รับความร้อนจากเชื้อเพลิงทั้งหมด

[ More ] เมษายน 8th, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ

การ บำรุงรักษาหม้อไอน้ำ(Boiler) นั้นหลักๆ คงแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆนะครับ คือการบำรุงรักษาด้านสัมผัสไฟ และ ด้านสัมผัสน้ำ และผมคงขอเน้นเรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ำ เป็นพิเศษเพราะสาเหตุของ Boiler ระเบิดนั้นส่วนใหญ่จะมาจากการที่คุณภาพน้ำป้อนไม่ดี ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังกับหม้อไอน้ำของเราด้วย

[ More ] เมษายน 3rd, 2009 | ปิดความเห็น บน การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |

Boiler?->>บอยเลอร์ หรือหม้อไอน้ำคืออะไร?

บอยเลอร์ (Boiler) หรือ หม้อไอน้ำ บางทีอาจเรียกกันว่า เครื่องกำเนิดไอน้ำ
หมายถึง เครื่อง กำเนิดไอน้ำชนิดภาชนะปิด ทำด้วยเหล็กกล้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างอย่างแข็งแรงถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม ภายในภาชนะบรรจุน้ำและไอน้ำ

[ More ] มีนาคม 23rd, 2009 | 9 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |