< Browse > Home /

| RSS
การใช้หม้อไอน้ำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย และ ประหยัดพลังงาน

การใช้หม้อไอน้ำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย และ ประหยัดพลังงาน มีวิธีการดังนี้

1. ดำเนิน การตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำเป็นประจำทุกปี และจัดส่งเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำต้นฉบับไปให้แก่สำนัก เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาตามกำหนด สำหรับท่านผู้ประกอบการที่ใช้หม้อไอน้ำหลายเครื่องในโรงงานเดียวกัน และมีเครื่องใดที่มีขนาดกำลังการผลิตไอน้ำ ตั้งแต่ 20 ตัน/ชั่วโมงขึ้นไป จะขอความเห็นชอบจากท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขยายการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ จาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี/ครั้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 26(พ.ศ.2534)ก็ได้…

[ More ] เมษายน 30th, 2009 | 6 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |