< Browse > Home /

| RSS
รวมเว็บไซต์หมวด อุตสาหกรรม โรงงาน

รวมเว็บไซต์หมวด อุตสาหกรรม โรงงาน ของไทย หน่ายงานอุตสาหกรรม เช่น กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กรมการค้าต่างประเทศ และเว็บไซต์ด้านอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ

[ More ] กรกฎาคม 28th, 2009 | 4 Comments | Posted in Industrial, Manufacturing Services |

ปตท. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการทดลองใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ในโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วย นายรัชดา สิงคาลวณิช อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงโครงการทดลองใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas : CNG) ในโรงงานอุตสาหกรรม (นอกแนวท่อส่งก๊าซฯ)…

[ More ] เมษายน 22nd, 2009 | ปิดความเห็น บน ปตท. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการทดลองใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ในโรงงานอุตสาหกรรม | Posted in Ennergy & Environment |