< Browse > Home /

| RSS
Boiler Efficiency ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ.

สำหรับเรื่อง ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ(Boiler Efficiency) เราทราบกันดีว่าเป็นหัวใจหลักในการเลือก Boiler มาใช้งาน และเป็นแนวทางในการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำของเรา ในการทำให้น้ำเป็นไอน้ำนั้น จะต้องอาศัยความร้อนจากเชื้อเพลิงทำให้น้ำกลายเป็นไอ โดยจะมีการสูญเสียความร้อนไปบางส่วน ดังนั้นน้ำที่จะกลายเป็นไอน้ำจึงไม่ได้รับความร้อนจากเชื้อเพลิงทั้งหมด

[ More ] เมษายน 8th, 2009 | 2 Comments | Posted in Boiler (หม้อไอน้ำ) |